K O S T A R Y K A

PROPOZYCJA USTAWY O WYMAZYWANIU ZAPISÓW O KARALNOŚCI

5.III.2016

Osoby które odbyły kary więzienia i wracają do społeczeństwa nie mogą znaleźć pracy. Przedsiębiorcy boją się zatrudniać Kostarykan z kryminalną przeszłością. Preferują kobiety z ubogich rodzin.

Przygotowany jest projekt ustawy mający objąć większość populacji więziennej. Ma on pomóc byłym więźniom którzy ukończyli kary za mniejsze przestępstwa i pochodzą z nizin społecznych. W Kostaryce osoby po odbyciu kary mają jeszcze 10 lat wpisane w kartoteki dane o karalności. Po tym czasie zapisy o przestępstwach zacierają się.

Proponowana poprawka o Rejestrze Skazanych i Archiwach ma dążyć do wymazania danych o karalności tuż po odbyciu kary osadzonego lub skrócenia figurowania takich zapisów. Dla skazanych na 3-5 lat z akt wymazywane byłyby dane o więziennej przeszłości po roku od obycia kary, dla osadzonych od 5-10 lat po 3 latach, a dla skazanych na więcej niż 10 lat po 5 latach. Miałoby to dotyczyć wszystkich za wyjątkiem osądzonych za przestępczość zorganizowaną, terroryzm oraz przestępstwa seksualne na młodocianych. Ustawa stosuje preferencyjne traktowanie kobiet, które po odbyciu kary nie miałyby wpisanych do akt informacji o karalności bez względu na to za co były karane.

Przeciwko projektowi ustawy protestuje sektor przedsiębiorców. Kostarykańska Izba Związków Zawodowych i Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców (Uccaep) uważa, że pracodawcy mają prawo wiedzieć czy ich zatrudniany pracownik ma przeszłość kryminalną.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie