K O S T A R Y K A

LESISTOŚĆ MA SILNY WPŁYW NA PKB

31.05.2016

Zalesianie w Kostaryce okazało się sukcesem. Po dekadach bardzo gwałtownej deforestacji, w latach 1980`s Kostaryka wdrożyła politykę ochrony lasów, która odwróciła złą tendencję malejącą. Jest to pierwszy tropikalny kraj który odwrócił deforestację. W 1983 roku zalesienie wynosiło 26%, a w 2013 roku był już rzędu 52,4%. Wiele nowych lasów znajduje się na terenach niegdyś będących pastwiskami i polami.

Jednocześnie Kostaryka jest krajem który ma silny wzrost zrównoważonej turystyki oraz energii pozyskiwanej przez hydroelektrownie. Mimo, że urbanizacja i większe zapotrzebowanie na energię wywołują presję na kostarykańskie zasoby naturalne (a co za tym idzie zachętę do nielegalnych wyrębów), to maleje znaczenie przemysłu drzewnego oraz tzw. rzemiosła drewnianego. Coraz rzadziej można spotkać drewniane konstrukcje. Nowe domy zazwyczaj budowane są z użyciem betonu i metalu.

Od 2012 roku Kostaryka współpracuje z Bankiem Światowym by badać zasoby naturalne (lasy, wodę, energię) i ich wpływ na ekonomię. Bank Centralny Kostaryki (BCCR) oraz Ministerstwo Środowiska i Energii (MINAE) opublikowały pierwsze szacunki leśne. Opierają się one na danych ile warte są dane lasy lub produkty z nich pochodzące i jak te wartości kształtowały się na przestrzeni lat. Pierwszym ważnym spostrzeżeniem jest to, że lasy w większym stopniu przyczyniają się do wzrostu PKB niż z początku sądzono.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie